Skúška: 6.-9. februára 2023. Na jednom termíne by ste mali byť traja – posledný deň si nechajte na prípadne opakovanie skúšky :).

Prihlasovanie na skúšku 1.3.2023 a 8.3. 2023 tu: https://cally.com/psxiy237vygn7u6h

Hodnotenie prebieha na základe tabuľky:

 • A=100-92%,
 • B=91-83%,
 • C=82-74%,
 • D=73-65%,
 • E=64-56%,
 • menej ako 55 bodov = Fx.

zdroje k učeniu:

 1. Kubáni, V. 2010 Všeobecná psychológia (učebnica) https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Kubani5/subor/9788055501727.pdf
 2. Jursová Zacharová, Z. 2021. Od narodenia po maturitu (učebnica) Ucebnica_Vyvinova_Psychologia_Jursova_Zacharova
 3. Doplňujúce zdroje – pozrite si videá a vyplňte cvičebnicu Psychológia (inter)aktívne odkaz na doplňujúce materiály
 4. Prednášky: Psychologia_STU_1, ModelySTU, Vyvinova__pschologia_zaklade_info, Periodizacia_vyvinu_STU

Rozsah vyučovacích hodín v dvoch semestroch 45 hodín.

Zimný semester

Základy psychológie a kognitívna psychológia (10 hodín):

 • Psychológia ako veda
  Psychika človeka
  vymedzenie psychických procesov
  pamäť a druhy pamäte
  učenie
  vplyv kontextu na odovanie a vybavovanie
  podstata reprodukcie
  analýza pamäťových procesov vo vzťahu k procesu učeni a a učenia sa
  podmienky a postupy podporujúce trvácnosť uchovania vedomosi
  zrenie myšlienkových procesov
  druhy myslenia
  myšlienkové operácie a pojmy/kategórie
  reprezentácie slov a symbolov
  možnosti diagnostikovania úrovne myslenia
  sociokultúrne vplyvy na myšlienkové procesy
  inteligencia a možnosti jej zvyšovania v procesy výchovy a vzdelávania
  typy a riešenie problémov, cyklus riešenia problémov

Vývinová psychológia: (5 hodín) (zdroj – Učebnica Vývinovej psychológie)

 • Vývin a vývinové zmeny
  zákonitosti psychického vývinu
  uzlové body a senzitívne fázy vo vývine
  teórie vývinu (nativistické/endogenistické, empiristické/exocgenistické a interakčné) a ich význam pre oblasť výchovy a vzdelávania
  podstata procesov zrenia a učenia a ich vzájomné väzby
  periodizácia psychického vývinu
  kognitívny vývin
  citový a osobnostný vývin a ich vzájomná determinovanosť

 

Letný semester:

Pedagogické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole (10 Hodín)

 • Skupinová dynamika a jej činitele (siele a štruktúra kupiny, pravidlá a normy, skupinové pozície, skupinová kohézia a tenzia)
  sociálne interakcie
  školská trieda
  vzťah učiteľ a žiak povaha vzájomnej komunikácie
  interakčná analýza
  analýza vnímania učiteľa žiakmi vo vzájomnej komunikačnej rovine
  sociálna pozícia, rola a status
  sociálna konformita a nonkonformita
  konflikt rôl
  sociálne učenie, identifikácia so vzorom
  učenie sa rolám
  sociálna klíma a atmosféra
  vzorce sociálnych vťahov v školeksej triede
  vrstovnícka skupina, podstkupiny v školskej triede
  metóda sociometrie
  sociálne zručnosti a tréning sociálnych zručností
  asertivita a agresivita – vymedzenie a vzájomné prepojenie
  konflikt a typy konfliktov
  zásady a postupy pri riešení školských výchovných situácií

Poznanie psychológie osobnosti – čo je to osobnosť, determinácia, modálna osobnosť, štruktúra osobnosti, osobnostné črty
– temperament
– Eiseneck – Introvert/extrovert
– veľká päťka v poznaní osobnosti
– temperamentové typy detí

Psychické stavy, ktoré podmieňujú schopnosť sa učiť:
– úzkosť, motivácia, potreby, postoje, záujmy, normy, obranné mechanizmy, stres žiaka, tréma, stres učiteľa;
– trauma, kríza, stres, posttraumatická stresová porucha, príznaky PTST a posttraumatický rast;
– ako môže učiteľ pomôcť v kríze sebe, kolegovi, žiakom
– psychologická prvá pomocZmeny v živote a prečo ich odmietame;

Problémy žiakov a výchovné postupy:
– psychologické príčiny neprospievania žiakov: neprospievajúci žiak, neúspešný žiak, typy neprospievania
– osobnosť neprospievajúceho žiaka
– poruchy v učení sa u žiaka
– neprospievanie žiaka spôsobené učiteľovou osobnosťou – postoj učiteľa k vyučovaniu a žiakom
– neprospievanie podmienené rodinou/prostredím
– neprospievanie podmienené školou
– možnosti odstraňovania neprospievania žiakov
– Psychológia výchovy : vzájomné pôsobenie dieťaťa a rodiča/učiteľa, metódy pôsobenia detí na rodičov
– kladenie požiadaviek a ich kontrola
– odmeny a tresty vo výchove a vzdelávaní
– logické dôsledky a ich aplikácia v triede
– pedagogická komunikácia
– pygmalionský efekt, nálepkovanie, samonaplňujúca sa predpoveď
– pedagogické zásady výchovného pôsobenia
– metódy výchovy
– podpora a rozvoj tvorivosti – bariéry tvorivosti, ako rozvíjať tvorivosť žiakov vo vyučovaní
– komunikácia vo vyučovaní – neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, nevhodné formy komunikácia, ktorým je potrebné sa vyvarovať

Teoretické modely učenia a vzdelávania -čiastočne prebraté v zimnom semestrionline webináre – ako a učiť a ako sa vysporiadať so stresom pred skúškou – vyberte si dve videá moje a kolegyňu – posledné video na webovej stránke: text
Učenie sa ako pojem, vymedzenie príjmu učenie z neurofzyiologického hľadiska – reflexná teória (Pavlov)
Behaviorálne modely a teórie
kognitívne teórie
psychosociálne modely a teórie
zákony učenia
podmienky učenia
kognitívny a učebný štýl
kognitívna mapa a väzba na obsah vyučovania
nadaný žiak
žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
žiak so špecifickými poruchami učenia
individuálne vzdelávanie plány a hodnotenie
Prezentácie mojich študentiek Možnosti edukácie a
Pedagogika jednotlivcov s poruchám učenia.

Publikácia o klíme v triede a v škole

Podmienky pre skúšku – letný semester:

 • vypracovať dotazník (cca. 15 minút práce študenta alebo študentky) – 10 bodov – vypracovať po poslednej hodine!
 • písomný test – 45 bodov – je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 – uzatvorené aj otvorené) test bude potrebné napísať v deň skúšky prezenčne
 • ústna skúška (prezenčne na Moskovskej 3, vždy po troch študentov/študentky – 45 bodov (3 otázky – každá po 15 bodov)
 • ústna skúška – ak je viac ako 30 stupňov budova je od 13.00 povinne zatvorená (čo je škoda, lebo mám v kancelárii klimatizáciu, ale väčšina budovy nemá:( ), v takom prípade budeme operačne v kaviarni KePl.