Skúška z Psychológia 2 – koncom júna – pre denných a tých čo chidili v piatok – online, prosím napíšte mi jeden termín, na ktorom sa spoločn zhodnete. Tí čo prezentovali majú ústnu časť skúšky hotovú – gratulujem.

Externisti – skúška ako v zimnom semestri.

Hodnotenie prebieha na základe tabuľky:

 • A=100-92%,
 • B=91-83%,
 • C=82-74%,
 • D=73-65%,
 • E=64-56%,
 • menej ako 55 bodov = Fx.

Rozsah vyučovacích hodín v dvoch semestroch 45 hodín.

 

Letný semester: (podklady sú nalinkované 🙂 ).

Pedagogické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole (10 Hodín) – diskutovali sme o tom a mali ste prezentácie z kníh a z knihy Pedagogická psychologie pro učitele 🙂

 • Skupinová dynamika a jej činitele (siele a štruktúra kupiny, pravidlá a normy, skupinové pozície, skupinová kohézia a tenzia)
  sociálne interakcie
  školská trieda
  vzťah učiteľ a žiak povaha vzájomnej komunikácie (pozrite komunikácia nižšie)
  analýza vnímania učiteľa žiakmi vo vzájomnej komunikačnej rovine
  sociálna pozícia, rola a status
  sociálna konformita a nonkonformita
  konflikt rôl
  sociálne učenie, identifikácia so vzorom
  učenie sa rolám
  sociálna klíma a atmosféra
 • Publikácia o klíme v triede a v škole
 • vzorce sociálnych vťahov v školskej triede
  vrstovnícka skupina, podstkupiny v školskej triede
  metóda sociometrie
  sociálne zručnosti a tréning sociálnych zručností
  asertivita a agresivita – vymedzenie a vzájomné prepojenie
  konflikt a typy konfliktov

Poznanie psychológie osobnosti – čo je to osobnosť, determinácia, modálna osobnosť, štruktúra osobnosti, osobnostné črty
– temperament
– Eiseneck – Introvert/extrovert
– veľká päťka v poznaní osobnosti
– temperamentové typy detí

Teoretické modely učenia a vzdelávania-čiastočne prebraté v zimnom semestrionline webináre – ako a učiť a ako sa vysporiadať so stresom pred skúškou – vyberte si dve videá moje a kolegyňu – posledné video na webovej stránke: text

Zimný semester

Základy psychológie a kognitívna psychológia (10 hodín):

 • Psychológia ako veda
  Psychika človeka
  vymedzenie psychických procesov
  pamäť a druhy pamäte
  učenie
  vplyv kontextu na odovanie a vybavovanie
  podstata reprodukcie
  analýza pamäťových procesov vo vzťahu k procesu učeni a a učenia sa
  podmienky a postupy podporujúce trvácnosť uchovania vedomosi
  zrenie myšlienkových procesov
  druhy myslenia
  myšlienkové operácie a pojmy/kategórie
  reprezentácie slov a symbolov
  možnosti diagnostikovania úrovne myslenia
  sociokultúrne vplyvy na myšlienkové procesy
  inteligencia a možnosti jej zvyšovania v procesy výchovy a vzdelávania
  typy a riešenie problémov, cyklus riešenia problémov

Vývinová psychológia: (5 hodín) (zdroj – Učebnica Vývinovej psychológie)

 • Vývin a vývinové zmeny
  zákonitosti psychického vývinu
  uzlové body a senzitívne fázy vo vývine
  teórie vývinu (nativistické/endogenistické, empiristické/exocgenistické a interakčné) a ich význam pre oblasť výchovy a vzdelávania
  podstata procesov zrenia a učenia a ich vzájomné väzby
  periodizácia psychického vývinu
  kognitívny vývin
  citový a osobnostný vývin a ich vzájomná determinovanosť

zdroje k učeniu:

 1. Kubáni, V. 2010 Všeobecná psychológia (učebnica) https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Kubani5/subor/9788055501727.pdf
 2. Jursová Zacharová, Z. 2021. Od narodenia po maturitu (učebnica) Ucebnica_Vyvinova_Psychologia_Jursova_Zacharova
 3. Doplňujúce zdroje – pozrite si videá a vyplňte cvičebnicu Psychológia (inter)aktívne odkaz na doplňujúce materiály
 4. Prednášky: Psychologia_STU_1, ModelySTU, Vyvinova__pschologia_zaklade_info, Periodizacia_vyvinu_STU

Čo bude obsahom skúšky:

 1. realiácia experimentu na tému učenie (podľa výberu) 10 bodov
 2. písomný test 45 bodov
 3. ústna skúška 3 otázky (jedna zo všeobecnej psychológie, 1 z vývinovej psychológie a 1 z metodológie) spolu 45 bodov

Na jednom termíne by ste mali byť traja – posledný deň si nechajte na prípadne opakovanie skúšky :).

Prihlasovanie na skúšku na zisný semester bude online (január/február)

Hodnotenie prebieha na základe tabuľky:

 • A=100-92%,
 • B=91-83%,
 • C=82-74%,
 • D=73-65%,
 • E=64-56%,
 • menej ako 55 bodov = Fx.

 

Podmienky pre skúšku – letný semester:

 • písomný test – 45 bodov – je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 – uzatvorené aj otvorené) test bude potrebné napísať v deň skúšky prezenčne
 • ústna skúška (prezenčne , vždy po troch študentov/študentky – 45 bodov (3 otázky – každá po 15 bodov). August a sepember – skúška na Šoltésovej 4 (o ulicu ďalej) v miestnosti Š158.