Kategória 2022
O2 Zacharová, Z. & Hitková P. (2022). Importance of Pre-school Education for Roma Bilingual Children from Socially Disadvantaged Environment in Slovakia. In Addressing future challenges in early language learning and multilingual education, Madrid, Dykinson, 2022. (25-32). Dostupné TU: ELLME_Importance
02 Zamborová, K. & Jursová Zacharová Z. (2022). Cross-national achievement surveys and educational monitoring in Slovakia. In Klinger, D., Volante, L., & Schnepf, S. Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes : policies, practices and political reforms within the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2760/406165 
Kategória 2021
Jursová Zacharová, Z. (2021). OD NARODENIA PO MATURITU: časť 1 – OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné TU.

 

Jursová Zacharova, Z., Ferková, Š. (2022). Moral education from the perspective of primary and lower secondary teachers in Slovakia. Prezentácia na konferencii Journal of Moral Education v Manchester (UK).

 

 

Kategória 2020
Jursová Zacharová, Z. 2020. Rezidencia robota NAO na Slovensku – prvotné výskumné zistenia. Dostupné online: YOUTH AND A.I. (UN)LEARNING WITH ROBOTS / NAO

 

Publikácie k projektuUcebnica_Vyvinova_Psychologia_Jursova_Zacharova Učíme sa spolu:

Na tomto mieste sa nachádzajú texty, články, prezentácie, postery vypublikované k projektu KEGA Učíme sa spolu. Môžete si ich prečítať, naštudovať. Ak máte záujem použiť z nich niektoré informácie, prosím, vždy ich presne citujte.

Kategória Rok 2019
AAA Sokolová., L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z. (2019). Becoming a teacher professional motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the transition into practice. Roma: DITI.
AAB Jursová Zacharová, Z. (2019). Naratívny formát v škole od metódy k výskum Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Bratislava: Havava. Dostupné tu
AAB Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Miškolci, J., Cabanová, K., Horváthová, Ľ., Sokolová, L. (2019). Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné TU
AFD Jursová Zacharová, Z., Sokolová, L., Lemešová, M., Cabanová, K. & Horváthová, Ľ. (2019). Učíme sa spolu… Naratívny formát ako prostriedok na zlepšovanie školskej úspešnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Kopčanová, D., Filípková, B. (eds.) Zborník z 27. ročníka konferencie Dieťa v ohrození: „ … aby pomoc deťom prišla včas:“s. Bratislava: VUDPaP. S. 69-79.Dostupné tu
BEF Jursová Zacharová, Z. (2019). Učíme sa spolu… Naratívny formát ako prostriedok na zlepšovanie školskej úspešnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Rané poradenstvo ako prevencia pred školskou neúspešnosťou: Roč. 27. ISBN 978-80-89698-26-4. – Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019. – S. 69-80
ADF Sokolová, L. (2019). Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53(1), 36-47. DOI: 10,4149/ppd_201903
ADF Jursová Zacharová, Z. (2019). Viacjazyčný prístup vo vzdelávaní. In Pedagogická revue 3/2019, s. 47-61. Dostupné TU
AFC Jursová Zacharová, Z. (2019b). Digital support of developing narrative competence among children from excluded rural communities in Slovakia. In New technologies and redesigning learning spaces. Bucuresti:
Carol 1 National Defence University, 85-92Dostupné tu(wos)
Prezentácia eLSE 2019 prezentáciaDIGITAL SUPPORT OF DEVELOPING NARRATIVE COMPETENCE
AFD Slováková, I., Jursová Zacharová, Z. Implicitné a explicitné predsudky majoritnej spoločnosti voči kultúrnej inakosti. Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov.ISBN 978-80-223-4762-4. – Bratislava: Katedra psychológie a patopsychológie, 2019. – S. 70-80
Poster Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., & Cabanová, K. (2019). I want to know more! Teachers´ attitudes to diverzity in ECEC. Poster na medzinárodnej konferencii EECERA 2019, Thessalloniky. Dostupné
online:
AFC Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Sokolová, L., & Groma, M. (2019). Perception of children´s language diversity and their acceptance among teachers in Slovakia: Research findings. In Jones, I., Lin, M. Critical Issues in Early Childhood Teacher Education. An International Perspective. NC: IAP.
Poster Jursová Zacharová, Z. Riedl, B., & Cabanová, K., (2019). Prieskum predsudkov žiakov prvého ročníka týkajúcich sa tmavšej farby pleti. Poster: Konferencia Dieťa v ohrození, VUDPaP. Dostupné online:
AFC Sokolová, L., Andreánska, V. (2019). Pre-service teachers´ ambiguity tolerance. Society. Integration. Education: proceedings of the international scientific conference 2 : School pedagogy – preschool pedagogy. Rezekne: Rézeknes Technologiju akadémija, 2019. – S. 610-618 Dostuné tu

 

Kategória Rok 2018
AFC Jursová Zacharová, Z., & Harvanová, S. (2018). Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií. PhD Existence 2018: Sborník příspěvků: nekonečno v psychologii. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. – S. 151-159 [online] ((Acta Iuridica Olomucensia)) ISBN 978-80-244-5339-2.Dostupné TU
AFD Jursová Zacharová, Z. (2018). Inovatívny prístup k didaktike vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra: PF UK. Dostupné TU
AFD Jursová Zacharová, Z., & Horváthová, Ľ. (2018). Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. In Psychológia a patopsychológia: študentská
vedecká konferencia 2018. s. 100-109. Dostupné tu
AFD Balážová, V., & Jursová Zacharová, Z. (2018). Čitateľská a naratívna kompetencia u bilingválnych detí v mladšom školskom veku Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018. – : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4600-9. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. – S. 7-16 Dostupné TU
AFD Červenická, M., & Jursová Zacharová, Z. (2018). Rozširovanie naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia metódou naratívny formát. Psychológia a patopsychológia: Študentská vedecká konferencia 2018. 17-26. Dostupné tu
AFG Jursová Zacharová, Z., Sokolová, L. (2018). Classroom diversity and teachers` professional needs. EECERA 2018 : abstract book.: 1. vyd. ISBN 978-615-80226-6-8. – Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2018. – S. 247-247
Prezentácia Jursová Zacharová, Z. (2018). EECERA 2018 : abstract book.: 1. vyd. ISBN 978-615-80226-6-8. – Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2018.prezentácia ZJZ
poster Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií
AAB Belešová, M. Sentésziová, L., & Jursová Zacharová 2018.Dimenzie čítania v rodinách. Bratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-4609-2
AAB Kostrub a kol. (2018). VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné tu
Poster Poster z konferencie Dieťa v ohrození 2018 – VUDPaP poster na stiahnutie
ADF Sokolová, L., Andreánska, V. (2018). Diverzita v školskej triede očami budúcich učiteľov a učiteliek. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – Roč. 52, č. 3-4 (2018), s. 278-290.
ADM Sokolová, L., Šuplatalova, A. (2018). Anxiety in the foreign-language classroom.
Pedagogika. – Roč. 132, č. 4 (2018), s. 166-17

 

Kategória Rok 2017:
AFD Jursová Zacharová, Z., Čierniková, M., & Glasová, M. (2017). Rozvoj cudzojazyčných kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školský psychológi/Školní psycholog, 18 (1), 2017, 133-139.
AFD Krištofová, Z., & Jursová Zacharová, Z. (2017). Rozvoj vizuálnej a sluchovej diferenciácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou metódy sfumato. In Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017. Dostupné tu
BFA Jursová Zacharová, Z. (2017). Reading and narrative competencies of bilingual children. 27th EECERA annual conference: abstract book [elektronický zdroj]. – Bologna: University of Bologna. – S. 41-42 [online]Dostupné TU
AFH Jursová Zacharová, Z. (2017). Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí zo sociálne slabšieho prostredia. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? : Zborník abstraktov. – Nitra : SlovakEdu, 2017. – ISBN 978-80-89864-05-8. – S. 85
AFD Kolcunová, A., & Jursová Zacharová, Z. (2017). Rozvoj naratívnych kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou príbehov a rozprávania. In Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 [elektronický zdroj]. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. – ISBN 978-80-223-4460-9. – S. 97-107 [online]Dostupné TU
AFH Jursová Zacharová, Z. (2017). Translanguaging a jeho aplikácia v škole. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? : Zborník abstraktov. – Nitra : SlovakEdu, 2017. – ISBN 978-80-89864-05-8. – S. 86 Dostupné TU