Havava prináša nové a vedecky overené postupy a metódy pre rozvoj detí v ranom až staršom školskom veku, ako aj nové poznatky a informácie ohľadom vzdelávania a výchovy detí a komunikácie vo vzťahoch.
Zlatica Zacharová vychádza z psychologických a neurolingvistických poznatkov a najnovších výskumov. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitami (Univerzita Komenského, Univerzita La Sapiezna Roma – Faculta di Medicina e Psychologia, Universita Edinburgh – Bilingualism Matters, Universita v Iasi) a inšpiruje sa výskumom viacerých excelentných vedeckých inštitúcií (Max Plank Institút v Nemecku, I-LABS v USA).

Súčasťou vedeckej činnosti je aj spolupráca na výskume v oblasti raného cudzojazyčného rozvoja detí a na výskume zameranom na efektivitu vzdelávania detí, neverbálnu komunikáciu a osobnosť učiteľov.
Výsledky výskumov sú publikované na medzinárodných konferenciách, vo vedeckých monografiách alebo v rôznych časopisoch.

Prednášajúca, trénerka, psychologička a konateľka Havava, s.r.o. doc. Mgr. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. vyštudovala psychológiu na FiF UK v Bratislave, a učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúru na PdF UK v Bratislave. Následne pracovala ako poradenská psychologička v bývalých CPaP, učiteľka nemeckého jazyka pre Oesterriech Institut, tlmočníčka z talianskeho jazyka v prípadoch medzištátnych osvojení, psychologička v CIPC (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže). V roku 2007 založila Materské centrum Budatko, ktoré viedla ako štatutárka do roku 2011.

V roku 2013 ukončila dizertačnú prácu na tému efektivita vzdelávania detí v predškolskom veku metódou naratívneho formátu. Už vtedy aktívne spolupracovala s Unvierzitou la Sapienza Roma a Univerzitou v Edingburghu na témach bilingválneho vzdelávania. Z tohto obdobia má prvé publikačné výstupy týkajúce sa bilingvizmu. Skúsenosti z výskumu spísala s kolegyňami v publikácii Na ceste za dvojjazyčnosťou, ktorú si môžete zakúpiť aj v našom obchode v papierovej, ale aj elektronickej forme. Od roku 2013 pracovala na Katedre psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave najskôr ako výskuma pracovníčka, neskôr ako odborná asistentka. Od roku 2011 vedie kurzy “Magická učiteľka” pre učiteľky cudzích jazykov, ktoré sú nasledne certifikované na Unvierzite la Sapienza.

Dnes pracuje na pozícii docentky a spolugarantky všeobecného základu pre učiteľov. Okrem práce pre PdF UK, vyučuje psychológiu pre rozširujúce štúdium učiteľstva na STU, spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi na medzinárodných projektoch ako aj na domácich vedecko-výskumných projektoch týkajúcich sa predovšetkým rozvoja kompetencí detí a žiakov, rozvoja kompetencií učiteľov a VŠ študentov učiteľstva.