“Som presvedčený, že vedecké poznanie je jedným z vrcholov ľudského úsilia. Netvrdím, že poznanie nemôže nikdy spôsobiť zlo. Tvrdím však a to veľmi dôrazne, že poznanie neporovnateľne častejšie prináša úžitok ako škodu a strach z poznania je oveľa škodlivejší” (Bertrand Russell)

Výskumné aktivity vedieme v nasledovných oblastiach psychológie

 1. V oblasti vývinovej psycholingvistiky a lingvodidaktiky sa výskumné aktivity zameriavajú na oblasť prirodzeného osvojovania si viacerých jazykov a efektívneho učenie cudzích jazykov predovšetkým v ranom veku a predškoslkom veku (0-6 rokov) v špecifickom prostredí (SEN children, Home schooling, Parenting involvement, Kurzy jazykov…). Na túto tému bol ukončený dizertačný výskum a medzinárodný výskumný projekt Bilfam – staňte sa dvojjazyčnou rodinou! (2010-2013). Kontinuálne prebieha spolupráca s Univerzitou v Ríme La Sapienza, Taliansko a s Universitatea de Medicină și Farmacie – Iași, România.
 2. V oblasti vzdelávania učiteľov a lektorov cudzích jazykov sa spolupodieľam na projekte VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov, v ktorej sa špecializujem na rozvíjanie interindividuálnych kompetencií, ale tiež využívanie nových technológií pri vyučovaní (video, web) a inovatívnych spôsobov práce so žiakmi a študentami (využívanie narácie, emócií, vnútornej motivácie).KEGA 2017 – 2019 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov 
  VEGA 2017 – 2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
  VEGA 2016 – 2018 Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia
  Zúčastňuje sa projektu Globálneho vzdelávania pre vysokoškolských učiteľov v rokoch 2017/2019. Univerzitná sieť globálneho vzdelávania
  KEGA 067UK-4/2014 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A – spoluriešiteľka
  VEGA 2013 – 2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov – spoluriešiteľka
  EU LLP 2011 – 2013 Let´s Become a Bilingual Family – BilFam

Členstvo v medzinárodných a národných organizáciách:

SAUP – Slovenská asociácia učiteľov psychológie
EECERA – European Early Childhood Education Research Association, pôsobí ako koordinátor pre Slovenskú republiku
REYLL – Research into Early Years Language Learning – Multilingual Childhoods
Prehľad všetkých publikácií
Kniha: Early Years Second Language Education